Website voorwaarden

Lees zorgvuldig onze Website voorwaarden voordat u van deze website gebruikmaakt. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Deze website is het eigendom van Architektenburo en Bouwburo Coors B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende in (2984 AM) Ridderkerk, aan de Nikkelstraat 17. In deze Websitevoorwaarden (de “Voorwaarden”) is elke verwijzing naar “Coors” een verwijzing naar Architektenburo en Bouwburo Coors B.V. en verwijst “Gebruiker” naar de gebruiker van deze Website. U wordt verzocht deze Voorwaarden aandachtig door te lezen alvorens van de Website gebruik te maken. Door deze Website te gebruiken, gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

KvK-nummer 24128289
Btw-nummer NL0037 87 217 B01

Algemene website voorwaarden

Intellectuele eigendomsrechten
Deze Website is het eigendom van Coors en wordt geëxploiteerd door Coors en/of haar leveranciers. De intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, die rusten op het in deze Website opgenomen materiaal en alle in dat materiaal opgenomen handels- en overige merken van Coors zijn het eigendom van Coors en/of haar licentiegevers en/of haar leveranciers.

Het is niet toegestaan via deze Website verkregen materiaal, informatie, software, producten of diensten op enigerlei wijze te wijzigen, kopiëren, tonen, uit te voeren, in licentie te geven, vermenigvuldigen, herpubliceren, uploaden, posten, verzenden, verkopen, distribueren, onderzoeken, herstellen, monitoren uit te lezen of op te halen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Coors.  Het is Gebruiker enkel toegestaan een exemplaar van het materiaal voor eigen, niet-commercieel gebruik te downloaden naar een computer, mits Gebruiker alle bijbehorende auteursrechten en overige eigendomsvoorbehouden intact houdt.

Afwijzing van aansprakelijkheid
De op deze Website opgenomen informatie, software, producten en diensten kunnen technische onvolkomenheden of typefouten bevatten. Coors en/of haar leveranciers doen geen uitspraken over de geschiktheid voor enig doel van de op deze Website opgenomen informatie, software, producten en diensten. Alle informatie, software, producten en diensten worden aangeboden in de feitelijke staat, zonder enige garantie. Coors en/of haar leveranciers wijzen hierbij elke garantie en voorwaarden af ten aanzien van deze informatie, software, producten en diensten, met inbegrip van alle impliciete garanties en voorwaarden ten aanzien van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of het eigendom ervan en dat zij geen inbreuk maken. Coors en/of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van deze Website of met enige vertraging in of onmogelijkheid van het gebruik van deze Website, of van informatie, software, producten en diensten die via deze Website wordt/worden verkregen, of die anderszins voortvloeit uit het gebruik van deze Website, ongeacht of dit op basis is van contract, een onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins.

Het hierboven gestelde is niet van toepassing in geval van opzet of grove nalatigheid van de kant van Coors en/of haar leveranciers en/of in het geval van schade die voortvloeit uit overlijden of persoonlijk letsel.

Links naar websites van derden
Deze Website kan links of verwijzingen bevatten naar (delen van) websites die worden onderhouden door derden. De op deze websites aangeboden informatie, producten of diensten worden op geen enkele wijze door Coors geëxploiteerd of gecontroleerd. Links en verwijzingen naar derden worden uitsluitend opgenomen als dienstverlening aan Gebruikers en houden op geen enkele wijze een aanbeveling in door Coors en/of haar leveranciers. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van links en verwijzingen naar websites van derden berust uitsluitend bij Gebruiker.

Derden die links naar deze Website wensen aan te brengen dienen voorafgaand daaraan Coors daarvan in kennis te stellen. Coors behoudt zich het recht voor toestemming voor het aanbrengen van dergelijke links te weigeren. Mocht Coors toestemming geven voor deze links, dan rust er op Coors echter geen enkele verplichting om op haar beurt een link naar de website van de betreffende derde aan te brengen.

Vrijwaring
Gebruiker verklaart, als voorwaarde voor het gebruik van deze Website, dat hij/zij Coors en haar leveranciers zal vrijwaren voor en tegen alle aansprakelijkstellingen, kosten (inclusief juridische kosten) en schadevergoedingen die voortvloeien uit vorderingen die het gevolg zijn van het gebruik door Gebruiker van deze Website.

Wijzigingen van deze voorwaarden
Coors behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Gebruiker is ervoor verantwoordelijk deze Voorwaarden, die door opname op deze Website doorlopend ter beschikking staan van Gebruiker, regelmatig te raadplegen. Door na wijzigingen in de Voorwaarden gebruik te blijven maken van deze Website aanvaardt Gebruiker deze wijzigingen.

Algemeen
Coors behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht wijzigingen in de Website aan te (laten) brengen, zonder Gebruiker daarvan in kennis te stellen. In geval van overtreding van deze Voorwaarden, behoudt Coors zich het recht voor om Gebruiker de toegang tot de Website onmiddellijk en zonder enige kennisgeving te blokkeren en verder iedere actie te ondernemen die Coors noodzakelijk of passend acht tot het verkrijgen van schadevergoeding.

Deze Voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op het gebruik van deze Website; op de levering van (maatwerk)meubilair en (project)adviesdiensten zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.

Op deze overeenkomt, die wordt geacht te zijn opgesteld in Ridderkerk, is het Nederlandse recht van toepassing en de rechten en plichten van de partijen bij deze Overeenkomst worden vastgesteld overeenkomstig het Nederlandse recht, met uitsluiting van het conflictenrecht. De partijen verklaren eventuele vorderingen of geschillen tussen de partijen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst exclusief voor te leggen aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Op deze Website worden de uitdrukkingen “partner(s)” en “partnerschap(pen)” gebruikt om te verwijzen naar afzonderlijke marketing- of samenwerkingsovereenkomsten en niet naar relaties die specifieke juridische of fiscale gevolgen hebben. Coors kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gedrag van deze partnerorganisaties.

Op de uitvoering van deze Overeenkomst door Coors zijn bestaande wetten en regelgeving van toepassing en niets in deze Overeenkomst laat het recht van Coors onverlet om te voldoen aan verzoeken of eisen van wethandhavende instanties in verband met het gebruik door Gebruiker van deze Website of met aan Coors geleverde of door Coors verzamelde informatie over dergelijk gebruik.

Indien enig deel van deze overeenkomt krachtens het toepasselijke recht nietig of onafdwingbaar wordt verklaard, met inbegrip van maar niet beperkt tot de hierboven opgenomen afwijzing van garantie en aansprakelijkheid, wordt de nietige of onafdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige of afdwingbare bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert en blijft deze Overeenkomst voor het overige volledig van kracht.

Deze Overeenkomst vormt de volledige Overeenkomst tussen Gebruiker en Coors met betrekking tot het gebruik van deze Website. Een afgedrukt exemplaar van deze Overeenkomst en elke op elektronische wijze gegeven kennisgeving kan worden toegelaten als bewijs in civiel- en bestuursrechtelijke procedures die zijn gebaseerd op of voortvloeien uit deze Overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarde als andere zakelijke bescheiden en gegevens die oorspronkelijk in gedrukte vorm werden gegenereerd en bewaard.

Algemene Voorwaarden Coors Interieurbouw

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.In deze voorwaarden worden Architektenburo en Bouwburo Coors B.V. (handelsnamen ook: Coors B.V., Coors Interieurbouw en Coors Facility Management) en Coors Plus B.V. (handelsnaam ook: Coors Lubra System Nederland), beiden gevestigd te Rotterdam, aangeduid als Coors en hun contractspartner als afnemer.

2.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Coors.

Hieronder vallen in ieder geval overeenkomsten tot koop en verkoop van interieurs en ontwerpen daarvan,

alsmede verbouwingen, betimmeringen en het verlenen van diensten, verband houdende met de

werkzaamheden van Coors en op alle uit die overeenkomsten voortvloeiende verbintenissen.

Artikel 2 – Offertes

1.Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

1.Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Coors een bestelling of opdracht op technische haalbaarheid, levertijd en financiële aspecten heeft beoordeeld, en vervolgens schriftelijk of mondeling heeft bevestigd.

2.De door Coors verzonden opdrachtbevestigingen gelden als bewijs van de overeenkomst en de inhoud

daarvan, behoudens tegenbewijs.

Artikel 4 – Prijzen

1.Zolang een prijs niet schriftelijk is bevestigd, is deze voor wijziging door Coors vatbaar. Bovendien kunnen de vastgelegde prijzen worden verhoogd indien zich na drie maanden na de datum van de overeenkomst prijsverhogingen voordoen als gevolg van verhoging van kosten en/of andere arbeidsvoorwaarden, van verzekeringspremies, van valuta en/of wisselkoersen, vrachttarieven, materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten of overheidslasten, alsmede in al die gevallen, waarin externe omstandigheden prijsverhoging veroorzaken.

2.Voor rekening van de afnemer zijn alle door Coors gemaakte kosten, daaronder begrepen de reis- en verblijfkosten van personen in dienst van Coors noodzakelijk voor het monteren, repareren en vervangen alsmede het geven van instructies bij door Coors geleverde zaken of onderdelen daarvan.

3.Bij leveringen van zaken met een factuurbedrag van minder dan € 1.250,00 excl. b.t.w. is Coors gerechtigd een bedrag van € 25,- aan behandelings- en administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 5 – Verzending, aflevering en risico

1.De wijze van verzending vindt in overleg tussen partijen plaats. Indien Coors het transport zelf uitvoert dan wel uitbesteed, geschiedt dit voor haar risico. Indien afnemer het transport zelf regelt, geschiedt dit voor risico van afnemer.

2.Aflevering vindt plaats hetzij door overhandiging van de zaken ten kantore van Coors aan de afnemer, hetzij door inlading van de zaken in het transportmiddel van de afnemer c.q. een derde partij die de verzending verzorgt.

Artikel 6 – Leveringstermijnen

1.De levertermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadatalle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van Coors.

2.Opgegeven leveringstermijnen zijdens Coors zijn vrijblijvend en nimmer te beschouwen als fatale termijn, alhoewel Coors zich zal beijveren om zoveel mogelijk na te streven dat deze termijnen worden aangehouden.

3.De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat Coors na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Coors een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.

4.Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Coors. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Coors of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Alsdan heeft de afnemer het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

Artikel 7 – Betaling

1.Betalingen dienen, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, binnen acht kalenderdagen na factuurdatum te geschieden.

2.Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

3.Indien de afnemer de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande in gebreke stelling rente aan Coors verschuldigd van 1,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.

4.Niet tijdige betaling geeft Coors het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van Coors op vergoeding voor eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

5. Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Coors tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de afnemer gehouden aan Coors te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 125,— per factuur. 6.Coors is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Coors te verrichten prestatie, een en ander op een door Coors nader aan te geven wijze.

7. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.

8. In behandeling genomen reclames en/of garantie aanspraken geven geen recht op betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

1.De eigendom van de geleverde zaken wordt door Coors uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.

2. Het staat de afnemer niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Coors de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden danwel anderszins te bezwaren.

3.De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Coors de zaken aan Coors ter beschikking te stellen, en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Coors of aan de door Coors aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden teneinde de zaken mee te nemen.

4. Coors verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de afnemer de eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van Coors ten behoeve van andere aanspraken die Coors op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van Coors zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een boete ten behoeve van Coors van € 500,00 per dag dat afnemer hiermee nalatig blijft.

Artikel 9 – Ontwerpen en tekeningen

1.Alle door of in opdracht van Coors gemaakte ontwerpen en/of tekeningen blijven eigendom van Coors en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gecopieërd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.

2. De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan Coors te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Coors van € 500,00 per dag dat afnemer hiermee nalatig blijft.

3. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten Coors niet tot enige vergoeding en geven de afnemer niet het recht om ontvangst of betaling der geleverde zaken te weigeren.

Artikel 10 – Reclames

1. Reclames en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Coors kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Coors geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.

2. Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

3. Indien een reclame door Coors gegrond wordt bevonden, heeft Coors het recht te harer keuze:

4. de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;

5. het geleverde te vervangen of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Coors worden afgegeven;

6. het geleverde terug te nemen en de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

7. De afnemer dient in een voorkomend geval Coors onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

Artikel 11 – Garantie

1.Coors staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat deze garantie niet verder gaat dan de garantieverplichting die degene die de desbetreffende zaken aan Coors heeft geleverd jegens Coors heeft.

2. Coors geeft garantie op nieuwe zaken, originele onderdelen en handelsprodukten overeenkomstig de bij de importeur / leverancier op het tijdstip van de aflevering geldende garantiebepalingen.

3. Door de afnemer binnen één maand na de dienstverlening c.q. binnen één week na de levering aangetoonde en aan Coors verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden, voorzover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie worden voor rekening van Coors zo spoedig mogelijk hersteld c.q. vervangen.

4. Op samengevoegde produkten en onderdelen geeft Coors geen garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

Artikel 12 – Aansprakelijksheidsbeperking

1. Coors, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer op of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

2. Onverminderd het vorenstaande is Coors in ieder geval nimmer aansprakelijk

  1. wegens niet, of niet tijdige levering;
  2. voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal e.d.
  3. in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen

(overmacht), zoals bedoeld in artikel 13;

indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;

1.voor de eigendommen van derden welke zich terzake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Coors bedrijfsruimte bevinden;

2. voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;

3. voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.

4. Indien Coors in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Coors slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

5. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door verzekering is gedekt, is Coors nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag van de factuur voor de activiteit waarop het schadevoorval betrekking heeft.

6. Afnemer zal Coors vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Coors.

7. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Coors of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 13 – Niet-toerekenbare tekortkomingen

1.Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door Coors niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan Coors niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor Coors als een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht).

2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Coors alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Coors redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.

3. Coors heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Coors is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Coors gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Coors behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

4.Coors heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 14 – Ontbinding

1.Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens Coors niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surceance van betaling aanvraagt, danwel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een accoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Coors te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

2.In de gevallen onder 1 genoemd, heeft Coors het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3.Coors is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

4. In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Coors schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, danwel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

5. De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.

6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Coors verrichte prestaties, en heeft Coors onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 15 – Bijzondere bepalingen

1.In verband met de uitbreiding van de wetgeving op de voorschriften voor en het toezicht op het verwijderen c.q. slopen van gevaarlijke materialen, zoals asbest e.d., verplichten Coors hiervoor speciale maatregelen te nemen. In geval van (het vermoeden van) aanwezigheid van deze gevaarlijke materialen, is Coors genoodzaakt een geautoriseerd bedrijf in te schakelen om deze gevaarlijke stoffen te analyseren en af te voeren. In voorkomende gevallen is Coors niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende kosten en/of tijdsoverschrijding maar geschiedt dit voor rekening en risico van afnemer. Coors zal uiteraard in overleg met afnemer handelen.

Artikel 16 – Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1.Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2. De bevoegde rechter binnen het Arrondissement Rotterdam neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Coors en haar afnemer, tenzij Coors er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Rotterdam, 28 april 1994

ALGEMENE VOORWAARDEN ARCHITEKTENBURO EN BOUWBURO COORS B.V. EN COORS PLUS B.V.

Algemene inkoopvoorwaarden van Architektenburo en Bouwburo Coors B.V.

Gedeponeerd op 19 maart 2019 bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 1: Gebondenheid aan deze algemene inkoopvoorwaarden

1.De koper verzoekt aan de verkoper hem onder opgave van een technische specificatie, gewenste aantallen, levertijd en leverplaats een offerte te doen voor de door de verkoper aan de koper te leveren zaken, waarbij onder afstand van eventuele algemene verkoopvoorwaarden van de verkoper deze algemene inkoopvoorwaarden van toepassing worden verklaard.

2.De koopovereenkomst komt tot stand, indien door de koper een overeenkomst bij de verkoper wordt geplaatst, waarbij onder afstand van eventuele algemene verkoopvoorwaarden van de verkoper deze algemene inkoopvoorwaarden van toepassing worden verklaard.

Artikel 2: Wijzigingen

1.Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene inkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.

2.Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen par­tijen te worden overeengekomen.

Artikel 3: Kwaliteit en omschrijving

Met inachtneming van hetgeen overigens in de overeenkomst en een daarbij behorende technische specificatie is bepaald dienen de te leveren zaken.

1. m.b.t. hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit in overeenstemming te zijn met hetgeen in de overeenkomst is vermeld;

2. b. van degelijke materialen te zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoe­ring te zijn;

3. in alle opzichten gelijk te zijn aan de monsters of modellen, die door de koper en/of de verkoper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt;

4. d. de prestaties (capaciteit, rendement, snelheid, afwerking enz.) te leveren, zoals in de overeenkomst omschreven, of als bijlage er beschikking zijn gesteld;

5. e. geheel geschikt te zijn voor het aan de verkoper kenbaar gemaakte doel.

Artikel 4: Inspectie en beproeving

1.De koper heeft het recht de zaken tijdens de fabricage, bewerking en opslag te inspecteren voorzover zulks mogelijk is zonder schending van octrooien, licenties, geheime procédés en know how van de verkoper. Als de koper dit recht uitoefent, zal de verkoper zorgen of doen zorgen voor zodanige faciliteiten, als redelijkerwijze door de koper daarvoor kunnen worden verlangd.

2.Voor verzending zal de verkoper, indien zulks bij de betrokken zaken gebruikelijk is, zorgvuldig onderzoeken en beproeven of de zaken in overeenstemming zijn met hetgeen is overeengekomen. Indien de koper dit verlangt, zal de verkoper hem tijdig bericht zenden omtrent tijdstip en plaats van zo’n beproeving om hem in staat te stellen hierbij aanwezig te zijn. De verkoper zal voorts aan de koper op diens verzoek een gewaarmerkt afschrift van zijn inspectie- en beproevingsrapporten verstrekken. Indien de koper zulks verlangt en dit tijdig aan de verkoper heeft medegedeeld, dient deze inspectie en beproeving voor rekening van de koper te geschieden door een door de koper op te geven onafhankelijk onderzoekinstituut.

3.Indien de koper bij enig onderzoek of beproeving ingevolge het in de beide vorige leden bepaalde vaststelt, dat de te leveren zaken niet in overeenstemming zijn met de omschrijving in de overeenkomst, dan wel, dat het waarschijnlijk is, dat bij voltooiing van de fabricage zulks niet het geval zal zijn, zal de verkoper hieromtrent onverwijld inlichten. De verkoper is dan gehouden. onverminderd het bepaalde in de artikelen 10 en 12, alle noodzakelijke maatregelen te treffen om alsnog aan de in de overeenkomst gegeven technische specificatie en aan de bepalingen van de koopovereenkomst te kunnen voldoen.

4.De verkoper die de uitkomsten van het onderzoek of de beproeving door de koper of door het door hem opgegeven onafhankelijke onderzoekinstituut betwist, is bevoegd op kosten van ongelijk een contraexpertise uit te voeren of te doen uitvoeren.

 Artikel 5: Verpakking en verzending

1. De zaken moeten behoorlijk verpakt (tenzij de aard van de zaken zich daartegen verzet) en op zodanige wijze beveiligd worden, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. De verkoper zal zich ten genoegen van de koper voldoende verzekeren tegen redelijkerwijze aanwezig te achten risico’s gedurende het transport.

2. De zaken zullen door de verkoper bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de overeenkomst is bepaald of naderhand is overeengekomen.

3. Wanneer de verkoper voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door ten derde – al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom ter beschikking heeft doen stellen, is de verkoper verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze laadborden enz. terug te halen vanaf het door de koper opgegeven adres.

Artikel 6: Certificaten

1. Indien in de overeenkomst certificaten, attesten, garantiebewijzen en/of instructieboeken e.d. worden verlangd, draagt de verkoper zorg, dat deze bij oplevering van de overeenkomst in het bezit van de koper zijn.

Artikel 7: Opslag

1. Indien om welke reden ook de koper niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de verkoper, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de koper de zaken bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de koper bezorgd zijn.

Artikel 8: Eigendomsovergang en risico

1.Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de zaken op de koper overgaan bij aflevering.

2.Als de verkoper op verzoek van de koper overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 de verzending uitstelt, zal de eigendom der zaken op de koper overgaan op de datum die daartoe nader tussen hen wordt overeengekomen en is de verkoper gehouden vanaf die datum de zaken als kenbaar eigendom van de koper afzonderlijk op te slaan. De zaken zullen niettemin alsdan voor risico van de verkoper als houder van de zaken blijven, totdat de zaken bij de koper zijn bezorgd op de in artikel 5 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen.

Artikel 9: Eigendommen van de koper

1. Alle modellen, platen, films, tekeningen, foto’s, stempels, andere beeld-, geluids- en informatiedragers of andere hulpmiddelen, door de koper ter beschikking van de verkoper gesteld dan wel door verkoper voor en op aanwijzing en kosten van de koper gemaakt of aangeschaft, zullen eigendom blijven resp. worden van de koper. Aan koper komt het auteursrecht c.q. modelrecht toe op al deze zaken.

2.De verkoper zal dergelijke hulpmiddelen in goede staat houden en tegen brand en diefstal verzekeren en verzekerd houden, zolang zij onder zijn opzicht zijn.

3. Indien de verkoper de hulpmiddelen niet, niet volledig of beschadigd aan de verkoper teruggeeft, hetzij ten tijde van het overeengekomen leveringstijdstip hetzij op het in lid 3 bedoelde tijdstip, is de verkoper jegens de koper een schadevergoeding verschuldigd. De koper is bevoegd deze schadevergoeding in mindering te brengen op de door hem te betalen koopsom.

4.Het is de verkoper niet toegestaan de hulpmiddelen te gebruiken voor een ander doel dan het ter aflevering gereed maken van de zaken, bestemd voor de koper; het is hem evenmin toegestaan deze hulpmiddelen ter beschikking van derden te stellen.

5.De verkoper is verplicht maatregelen te nemen om de geheimhouding te verzekeren van alle door de koper ter beschikking gestelde gegevens, inlichtingen en alle overige in lid 1 bedoelde hulpmiddelen.

Artikel 10: Tijdstip van levering

1.De verkoper zal de zaken leveren op het tijdstip of onmiddel­lijk na het einde van de leveringstermijn, dat resp. bepaald is in de overeenkomst. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt die aan op de overeengekomen en door koper op de overeenkomst bevestigde datum, of indien dat later is op de datum, waarop de koper de verkoper in het bezit heeft gesteld van door hem te verstrekken inlichtingen, tekeningen, modellen, films, materia­len of hulpmiddelen, die de verkoper nodig heeft om met de uitvoering van de overeenkomst te kunnen beginnen.

2.Zodra de verkoper weet of verwacht dat de zaken niet op tijd gele­verd zullen kunnen worden, zal hij de koper daarvan onverwijld verwittigen. Indien partijen er niet in slagen de gevolgen van deze vertraging in onderlinge overeenstemming te regelen, zal op een daaruit voortvloeiend geschil de regeling van het Nederlands recht toepasselijk zijn. De verkoper is aansprakelijk voor eventuele schade, die de koper lijdt door de vertraging alsmede door te late aanmelding van (waarschijnlijke) vertraging.

3.Indien de zaken geheel of gedeeltelijk niet op het overeengekomen tijdstip worden geleverd, en partijen geen overeenstemming kunnen bereiken omtrent een verlenging van de leveringstermijn en een vergoeding van de vertragingsschade, is de koper bevoegd na een ingebrekestelling met een termijn van twee weken na een schriftelijke verklaring de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Deze ontbinding strekt zich niet alleen uit tot de zaken, die nog niet geleverd zijn maar ook tot de zaken, die op grond van dezelfde koopovereenkomst reeds geleverd waren, indien deze zaken niet meer doeltreffend gebruikt kunnen worden ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken. De koper heeft niet het recht om de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen, indien de verkoper kan aantonen. dat zijn belangen bij ontbinding van de koop meer geschaad worden dan de belangen van de koper bij vertraagde uitvoering.

4.Bij ontbinding van de koopovereenkomst is de koper bevoegd aan de verkoper voor diens rekening en risico de zaken terug te zenden, die op grond van dezelfde koopovereenkomst reeds geleverd waren maar niet meer doeltreffend gebruikt kunnen worden en van de verkoper de betalingen. die hij voor deze zaken mocht hebben gedaan, terug te vorderen.

5.Bij ontbinding van de koopovereenkomst is de verkoper verplicht, aan de koper, behalve de in lid 3 bedoelde schade, ook alle verdere schade, die de koper mocht lijden o.a. door een dekkingskoop en door winstderving, te ver­goeden.

Artikel 11: Montage

1.Indien blijkens de overeenkomst de zaken door de verkoper op de door de koper aangewezen plaats of plaatsen moeten worden gemonteerd zal de verkoper ten tijde van de aflevering zorg dragen voor het ter beschikking stellen van voldoende deskundig personeel. De koper zal zorgen of doen zorgen voor zodanige faciliteiten voor dit personeel als redelijkerwijze door de verkoper daarvoor kunnen worden verlangd.

2.Eventuele rechten uit hoofde van de auteurswet c.q. de Benelux Tekeningen en Modellenwet komen toe aan de koper.

3.In het in lid 1 bedoelde geval zal na montage in aanwezigheid van koper en van verkoper resp. hun vertegenwoordigers een beproeving plaatsvinden. De verkoper verbindt zich deskundig personeel ter beschikking te blijven stellen totdat de beproeving tot een voor beide partijen bevredigend resultaat heeft geleid.

4.Na de montage zal de verkoper aan de koper gedurende minimaal 2 weken, of gedurende een overeengekomen periode instructiepersoneel ter beschikking stellen om het personeel van de koper te instrueren omtrent het gebruik, het onderhoud en de reparatie van de gele­verde zaken.

5.Het in het vorige lid bepaalde is eveneens van toepassing op andere zaken, die niet gemonteerd behoeven te worden, maar waaromtrent wel instructie vereist is.

6.Het in de beide vorige leden bepaalde is niet van toepassing op zaken waarvan het gebruik, het onderhoud en de reparatie aan de koper bekend zijn of geacht moeten worden bekend te zijn.

 Artikel 12: Beproeving en afkeuring

1.Voorzover niet reeds tijdens of na de vervaardiging ingevolge artikel 4 of na de montage ingevolge artikel 11 een voldoende beproeving heeft plaatsgevonden, is de koper verplicht om zaken, waarvan de technische aard een beproeving wenselijk of noodzakelijk maakt, binnen één week na aflevering te beproeven of te doen beproeven. De koper is verplicht de ver­koper in de gelegenheid te stellen bij deze beproeving aanwezig te zijn.

2.Indien bij de beproeving gebreken blijken, is de verkoper verplicht deze zo spoedig mogelijk te doen herstellen.

3.Indien een herstel van de gebreken niet mogelijk is, of gelet op de daar­aan te besteden tijd en kosten niet verantwoord is, is de koper bevoegd de zaken af te keuren.

4.Het in de vorige leden bepaalde is van overeenkomstige toepassing op zaken, die niet beproefd behoeven te worden, doch waarvan bij afleve­ring blijkt, dat deze geheel of ten dele niet in overeenstemming zijn met de bepalingen en specificaties van de overeenkomst.

5.De koper verwittigt de verkoper onmiddellijk van de afkeuring. Indien partijen vervolgens geen overeenstemming bereiken omtrent de levering van vervangende zaken is de koper bevoegd de koopovereenkomst na een ingebrekestelling met een termijn van twee weken zonder rechterlijke tus­senkomst als ontbonden te beschouwen. Het in artikel 10 leden 3, 4 en 5 bepaalde is op deze ontbinding van overeenkomstige toepassing.

6.De koper is verplicht na ontbinding de reeds geleverde zaken zo spoe­dig mogelijk voor rekening en risico van de verkoper terug te zenden naar de door de verkoper op te geven plaats. Door deze teruglevering gaat de eigendom van reeds geleverde zaken weer op de verkoper over.

7.De verkoper is verplicht na ontbinding de reeds betaalde bedragen van de koopsom onmiddellijk aan de koper terug te betalen.

 Artikel 13: Garantie

1.De verkoper is aansprakelijk voor schade aan en door de zaken, tenzij de schade een gevolg is van een door de koper gemaakte ontwerpfout of van een door de koper bij het gebruik en de bediening gemaakte fout.

2.Ter voldoening aan zijn aansprakelijkheidsverplichtingen is de verkoper verplicht de zaken of de gebrekkige onderdelen ervan binnen een redelijke termijn kosteloos te herstellen of door nieuwe te vervangen. Voor verdere schade blijft de koper aansprakelijk.

 Artikel 14: Schade of verlies door of tijdens vervoer door

De verkoper zal de zaken die beschadigd of verloren zijn gegaan tijdens het vervoer, kosteloos herstellen of vervangen, mits de koper daarvan schriftelijke bericht zendt aan de verkoper binnen een zodanige ter­mijn, dat de verkoper in staat gesteld wordt te voldoen aan de desbetreffende transportvoorwaarden van de vervoerder, of als de verkoper niet zijn eigen vervoersmiddelen aflevert, binnen een redelijke termijn.

Artikel 15: Prijs en betaling

1. De koopprijs omvat, tenzij het tegendeel is overeengekomen, de prijs voor de zaken, de kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door de koper aangewezen en voorts de even­tuele kosten van montage en instructie, als hiervoor in artikel 11 bepaald.

2. Indien de verkoper aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan kan de verkoper de overeengekomen koopprijs aan de koper factureren, waarna betaling aan de verkoper zal geschieden binnen een termijn van 60 (zestig) dagen.

3. De koper is bevoegd op de door hem verschuldigde koopsom in mindering te brengen het verschil tussen de door de koper extra verschuldigde bedragen op grond van het bepaalde in artikel 2 en artikel 7 enerzijds en de door de verkoper verschuldigde bedragen op grond van het bepaalde in de artikelen 9, 10, 12, 13 en 14 anderzijds.

4. De koper is verplicht de overeengekomen prijs, vermeerderd en verminderd ingevolge het in de beide vorige leden bepaalde aan de verkoper te betalen op het tijdstip of de tijdstippen. die in de overeenkomst zijn vastgelegd.

5. De koper, die gebruik maakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld in artikel 7, blijft verplicht tot betaling van de koopsom op het in de overeenkomst ver­melde tijdstip(pen).

Artikel 16: Facturering

1.De door de verkoper aan de koper ter verzenden facturen dienen te voldoen aan de eisen, gesteld bij of krachtens de Wet op de Omzetbelasting 1968 en de Invorderingswet 1990.

2.Facturen van de verkoper moeten worden ingediend met vermelding van het door de koper aangegeven project-/order- of contractnummer alsmede de datum van de opdracht.

De factuur dient ingediend te worden bij de vestiging van de koper aan het door de koper bepaalde adres, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Facturen dienen vergezeld te gaan van door gemachtigde van de koper voor akkoord getekende ontvangstbonnen, respectievelijk mandagstaten.

4.Facturen die niet aan de in de voorgaande leden van dit artikel gestelde eisen voldoen, worden zonder in behandeling te worden genomen geretourneerd en niet betaald.

Artikel 17: Wettelijke vereisten

1.De verkoper waarborgt, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de zaken. die op grond van de overeenkomst geleverd moeten wor­den, in alle opzichten voldoen aan alle terzake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege terzake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.

2.Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van de zaken.

Artikel 18: Inbreuken op octrooien

1.De verkoper zal de koper vrijwaren tegen aanspraken van derden wegens door derden gepretendeerde inbreuken op hun toekomende octrooien of modellen bij de vervaardiging, de reparatie of het gebruik van de geleverde zaken.

2.Indien op het ontwerp voor de geleverde zaken enig, octrooi of licentie ten name van de verkoper rust, wordt de koper, die tot reparatie overgaat of doet overgaan, niet geacht enige inbreuk te plegen op dit octrooi of licentie.

3.Indien op het ontwerp voor de geleverde zaken enig, octrooi of licentie ten name van de koper rust, is het bepaalde in artikel 9 lid 5 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 19: Ontbinding

1.Onverminderd het bepaalde in de artikel 10, 12, 13, 14 en 17 wordt de koopovereenkomst ontbonden door een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de verkoper in staat van faillissement wordt verklaard, voor­lopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins, de beschikkingsbevoegdheid en/of zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

2.Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Artikel 10 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 20: Schadevergoeding

1.De verkoper zal de koper volledig schadeloos stellen voor alle schade aan zaken of personen, die voor de koper, zijn personeel of voor zijn afnemers mochten ontstaan uit of tengevolge van handelingen, voor zover deze zijn te beschouwen als een vorm van wanprestatie of van onrechtmatige daad van de verkoper, diens personeel of van andere personen, door de verkoper bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken. Hieronder is mede begrepen de schade, die mocht ontstaan door de aanwezigheid, het gebrui­ken of het aan- of afvoeren van eigendommen van de verkoper, diens per­soneel of van andere personen, door de verkoper bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken.

2.De verkoper zal de koper geheel vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade als in het eerste lid bedoeld. Indien door een derde een vordering te dezer zake tegen de koper worden ingesteld, zal de koper de verkoper daarvan onverwijld in kennis stellen onder toezending van de nodige gegevens. Voor het overige zal de koper zich van elke han­deling te dezer zake onthouden, tenzij de verkoper hem daartoe toestemming geeft of de verkoper in gebreke blijft de vordering van de derde af te weren.

Artikel 21: Geheimhouding

De verkoper is zowel ten tijde van het bestaan als na afloop van deze overeenkomst verplicht tot geheimhouding van alle gegevens waarvan hem geheimhouding is opgelegd of waarvan hij redelijkerwijs kan begrijpen dat geheimhouding vereist is.

 Artikel 22: Toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht.

 Artikel 23: Bevoegde rechter

Alle geschillen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, zullen worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar de koper is gevestigd.

Naar boven