Website voorwaarden

Lees zorgvuldig onze Website voorwaarden voordat u van deze website gebruikmaakt. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Deze website is het eigendom van Architektenburo en Bouwburo Coors B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende in (2984 AM) Ridderkerk, aan de Nikkelstraat 17. In deze Websitevoorwaarden (de “Voorwaarden”) is elke verwijzing naar “Coors” een verwijzing naar Architektenburo en Bouwburo Coors B.V. en verwijst “Gebruiker” naar de gebruiker van deze Website. U wordt verzocht deze Voorwaarden aandachtig door te lezen alvorens van de Website gebruik te maken. Door deze Website te gebruiken, gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

KvK-nummer 24128289
Btw-nummer NL0037 87 217 B01

Algemene voorwaarden

Intellectuele eigendomsrechten
Deze Website is het eigendom van Coors en wordt geëxploiteerd door Coors en/of haar leveranciers. De intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, die rusten op het in deze Website opgenomen materiaal en alle in dat materiaal opgenomen handels- en overige merken van Coors zijn het eigendom van Coors en/of haar licentiegevers en/of haar leveranciers.

Het is niet toegestaan via deze Website verkregen materiaal, informatie, software, producten of diensten op enigerlei wijze te wijzigen, kopiëren, tonen, uit te voeren, in licentie te geven, vermenigvuldigen, herpubliceren, uploaden, posten, verzenden, verkopen, distribueren, onderzoeken, herstellen, monitoren uit te lezen of op te halen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Coors.  Het is Gebruiker enkel toegestaan een exemplaar van het materiaal voor eigen, niet-commercieel gebruik te downloaden naar een computer, mits Gebruiker alle bijbehorende auteursrechten en overige eigendomsvoorbehouden intact houdt.

Afwijzing van aansprakelijkheid
De op deze Website opgenomen informatie, software, producten en diensten kunnen technische onvolkomenheden of typefouten bevatten. Coors en/of haar leveranciers doen geen uitspraken over de geschiktheid voor enig doel van de op deze Website opgenomen informatie, software, producten en diensten. Alle informatie, software, producten en diensten worden aangeboden in de feitelijke staat, zonder enige garantie. Coors en/of haar leveranciers wijzen hierbij elke garantie en voorwaarden af ten aanzien van deze informatie, software, producten en diensten, met inbegrip van alle impliciete garanties en voorwaarden ten aanzien van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of het eigendom ervan en dat zij geen inbreuk maken. Coors en/of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van deze Website of met enige vertraging in of onmogelijkheid van het gebruik van deze Website, of van informatie, software, producten en diensten die via deze Website wordt/worden verkregen, of die anderszins voortvloeit uit het gebruik van deze Website, ongeacht of dit op basis is van contract, een onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins.

Het hierboven gestelde is niet van toepassing in geval van opzet of grove nalatigheid van de kant van Coors en/of haar leveranciers en/of in het geval van schade die voortvloeit uit overlijden of persoonlijk letsel.

Links naar websites van derden
Deze Website kan links of verwijzingen bevatten naar (delen van) websites die worden onderhouden door derden. De op deze websites aangeboden informatie, producten of diensten worden op geen enkele wijze door Coors geëxploiteerd of gecontroleerd. Links en verwijzingen naar derden worden uitsluitend opgenomen als dienstverlening aan Gebruikers en houden op geen enkele wijze een aanbeveling in door Coors en/of haar leveranciers. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van links en verwijzingen naar websites van derden berust uitsluitend bij Gebruiker.

Derden die links naar deze Website wensen aan te brengen dienen voorafgaand daaraan Coors daarvan in kennis te stellen. Coors behoudt zich het recht voor toestemming voor het aanbrengen van dergelijke links te weigeren. Mocht Coors toestemming geven voor deze links, dan rust er op Coors echter geen enkele verplichting om op haar beurt een link naar de website van de betreffende derde aan te brengen.

Vrijwaring
Gebruiker verklaart, als voorwaarde voor het gebruik van deze Website, dat hij/zij Coors en haar leveranciers zal vrijwaren voor en tegen alle aansprakelijkstellingen, kosten (inclusief juridische kosten) en schadevergoedingen die voortvloeien uit vorderingen die het gevolg zijn van het gebruik door Gebruiker van deze Website.

Wijzigingen van deze Voorwaarden
Coors behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Gebruiker is ervoor verantwoordelijk deze Voorwaarden, die door opname op deze Website doorlopend ter beschikking staan van Gebruiker, regelmatig te raadplegen. Door na wijzigingen in de Voorwaarden gebruik te blijven maken van deze Website aanvaardt Gebruiker deze wijzigingen.

Algemeen
Coors behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht wijzigingen in de Website aan te (laten) brengen, zonder Gebruiker daarvan in kennis te stellen. In geval van overtreding van deze Voorwaarden, behoudt Coors zich het recht voor om Gebruiker de toegang tot de Website onmiddellijk en zonder enige kennisgeving te blokkeren en verder iedere actie te ondernemen die Coors noodzakelijk of passend acht tot het verkrijgen van schadevergoeding.

Deze Voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op het gebruik van deze Website; op de levering van (maatwerk)meubilair en (project)adviesdiensten zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.

Op deze overeenkomt, die wordt geacht te zijn opgesteld in Ridderkerk, is het Nederlandse recht van toepassing en de rechten en plichten van de partijen bij deze Overeenkomst worden vastgesteld overeenkomstig het Nederlandse recht, met uitsluiting van het conflictenrecht. De partijen verklaren eventuele vorderingen of geschillen tussen de partijen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst exclusief voor te leggen aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Op deze Website worden de uitdrukkingen “partner(s)” en “partnerschap(pen)” gebruikt om te verwijzen naar afzonderlijke marketing- of samenwerkingsovereenkomsten en niet naar relaties die specifieke juridische of fiscale gevolgen hebben. Coors kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gedrag van deze partnerorganisaties.

Op de uitvoering van deze Overeenkomst door Coors zijn bestaande wetten en regelgeving van toepassing en niets in deze Overeenkomst laat het recht van Coors onverlet om te voldoen aan verzoeken of eisen van wethandhavende instanties in verband met het gebruik door Gebruiker van deze Website of met aan Coors geleverde of door Coors verzamelde informatie over dergelijk gebruik.

Indien enig deel van deze overeenkomt krachtens het toepasselijke recht nietig of onafdwingbaar wordt verklaard, met inbegrip van maar niet beperkt tot de hierboven opgenomen afwijzing van garantie en aansprakelijkheid, wordt de nietige of onafdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige of afdwingbare bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert en blijft deze Overeenkomst voor het overige volledig van kracht.

Deze Overeenkomst vormt de volledige Overeenkomst tussen Gebruiker en Coors met betrekking tot het gebruik van deze Website. Een afgedrukt exemplaar van deze Overeenkomst en elke op elektronische wijze gegeven kennisgeving kan worden toegelaten als bewijs in civiel- en bestuursrechtelijke procedures die zijn gebaseerd op of voortvloeien uit deze Overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarde als andere zakelijke bescheiden en gegevens die oorspronkelijk in gedrukte vorm werden gegenereerd en bewaard.

Naar boven