Algemene inkoopvoorwaarden van Architektenburo en Bouwburo Coors B.V.

Artikel 1 Gebondenheid aan deze algemene inkoopvoorwaarden

 1. De koper verzoekt aan de verkoper hem onder opgave van een technische specificatie, gewenste aantallen, levertijd en leverplaats een offerte te doen voor de door de verkoper aan de koper te leveren zaken, waarbij onder afstand van eventuele algemene verkoopvoorwaarden van de verkoper deze algemene inkoopvoorwaarden van toepassing worden verklaard.
 2. De koopovereenkomst komt tot stand, indien door de koper een overeenkomst bij de verkoper wordt geplaatst, waarbij onder afstand van eventuele algemene verkoopvoorwaarden van de verkoper deze algemene inkoopvoorwaarden van toepassing worden verklaard

Artikel 2 Wijzigingen

 1. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene inkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.
 2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

Artikel 3 Kwaliteit en omschrijving

Met inachtneming van hetgeen overigens in de overeenkomst en een daarbij behorende technische
specificatie is bepaald dienen de te leveren zaken:

 1. m.b.t. hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit in overeenstemming te zijn met hetgeen in de
  overeenkomst is vermeld;
 2. van degelijke materialen te zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering te zijn;
 3. in alle opzichten gelijk te zijn aan de monsters of modellen, die door de koper en/of de verkoper ter
  beschikking zijn gesteld of verstrekt;
 4. de prestaties (capaciteit, rendement, snelheid, afwerking enz.) te leveren, zoals in de overeenkomst
  omschreven, of als bijlage er beschikking zijn gesteld;
 5. geheel geschikt te zijn voor het aan de verkoper kenbaar gemaakte doel.

Artikel 4 Inspectie en beproeving

 1. De koper heeft het recht de zaken tijdens de fabricage, bewerking en opslag te inspecteren voorzover zulks mogelijk is zonder schending van octrooien, licenties, geheime procédés en know how van de verkoper. Als de koper dit recht uitoefent, zal de verkoper zorgen of doen zorgen voor zodanige faciliteiten, als redelijkerwijze door de koper daarvoor kunnen worden verlangd.
 2. Voor verzending zal de verkoper, indien zulks bij de betrokken zaken gebruikelijk is, zorgvuldig onderzoeken en beproeven of de zaken in overeenstemming zijn met hetgeen is overeengekomen.
  Indien de koper dit verlangt, zal de verkoper hem tijdig bericht zenden omtrent tijdstip en plaats van zo’n beproeving om hem in staat te stellen hierbij aanwezig te zijn. De verkoper zal voorts aan de koper op diens verzoek een gewaarmerkt afschrift van zijn inspectie- en beproevingsrapporten verstrekken. Indien de koper zulks verlangt en dit tijdig aan de verkoper heeft medegedeeld, dient deze inspectie en beproeving voor rekening van de koper te geschieden door een door de koper op te geven onafhankelijk onderzoekinstituut.
 3. Indien de koper bij enig onderzoek of beproeving ingevolge het in de beide vorige leden bepaalde vaststelt, dat de te leveren zaken niet in overeenstemming zijn met de omschrijving in de overeenkomst, dan wel, dat het waarschijnlijk is, dat bij voltooiing van de fabricage zulks niet het geval zal zijn, zal de verkoper hieromtrent onverwijld inlichten. De verkoper is dan gehouden. onverminderd het bepaalde in de artikelen 10 en 12, alle noodzakelijke maatregelen te treffen om alsnog aan de in de overeenkomst gegeven technische specificatie en aan de bepalingen van de koopovereenkomst te kunnen voldoen.
 4. De verkoper die de uitkomsten van het onderzoek of de beproeving door de koper of door het door hem opgegeven onafhankelijke onderzoekinstituut betwist, is bevoegd op kosten van ongelijk een contraexpertise uit te voeren of te doen uitvoeren.

Artikel 5 Verpakking en verzending

 1. De zaken moeten behoorlijk verpakt (tenzij de aard van de zaken zich daartegen verzet) en op zodanige wijze beveiligd worden, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. De verkoper zal zich ten genoegen van de koper voldoende verzekeren tegen redelijkerwijze aanwezig te achten risico’s gedurende het transport.
 2. De zaken zullen door de verkoper bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de overeenkomst is bepaald of naderhand is overeengekomen.
 3. Wanneer de verkoper voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door ten derde – al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom ter beschikking heeft doen stellen, is de verkoper verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze laadborden enz. terug te halen vanaf het door de koper opgegeven adres.

Artikel 6 Certificaten

 1. Indien in de overeenkomst certificaten, attesten, garantiebewijzen en/of instructieboeken e.d. worden verlangd, draagt de verkoper zorg, dat deze bij oplevering van de overeenkomst in het bezit van de koper zijn.

Artikel 7 Opslag

 1. Indien om welke reden ook de koper niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de verkoper, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de koper de zaken bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de koper bezorgd zijn.

Artikel 8 Eigendomsovergang en risico

 1. Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de zaken op de koper overgaan bij aflevering.
 2. Als de verkoper op verzoek van de koper overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 de verzending uitstelt, zal de eigendom der zaken op de koper overgaan op de datum die daartoe nader tussen hen wordt overeengekomen en is de verkoper gehouden vanaf die datum de zaken als kenbaar eigendom van de koper afzonderlijk op te slaan. De zaken zullen niettemin alsdan voor risico van de verkoper als houder van de zaken blijven, totdat de zaken bij de koper zijn bezorgd op de in artikel 5 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen.

Artikel 9 Eigendommen van de koper

 1. Alle modellen, platen, films, tekeningen, foto’s, stempels, andere beeld-, geluids- en informatiedragers of andere hulpmiddelen, door de koper ter beschikking van de verkoper gesteld dan wel door verkoper voor en op aanwijzing en kosten van de koper gemaakt of aangeschaft, zullen eigendom blijven resp. worden van de koper. Aan koper komt het auteursrecht c.q. modelrecht toe op al deze zaken.
 2. De verkoper zal dergelijke hulpmiddelen in goede staat houden en tegen brand en diefstal verzekeren en verzekerd houden, zolang zij onder zijn opzicht zijn.
 3. Indien de verkoper de hulpmiddelen niet, niet volledig of beschadigd aan de verkoper teruggeeft, hetzij ten tijde van het overeengekomen leveringstijdstip hetzij op het in lid 3 bedoelde tijdstip, is de verkoper jegens de koper een schadevergoeding verschuldigd. De koper is bevoegd deze schadevergoeding in mindering te brengen op de door hem te betalen koopsom.
 4. Het is de verkoper niet toegestaan de hulpmiddelen te gebruiken voor een ander doel dan het ter aflevering gereed maken van de zaken, bestemd voor de koper; het is hem evenmin toegestaan deze hulpmiddelen ter beschikking van derden te stellen.
 5. De verkoper is verplicht maatregelen te nemen om de geheimhouding te verzekeren van alle door de koper ter beschikking gestelde gegevens, inlichtingen en alle overige in lid 1 bedoelde hulpmiddelen.

Artikel 10 Tijdstip van levering

 1. De verkoper zal de zaken leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, dat resp. bepaald is in de overeenkomst. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt die aan op de overeengekomen en door koper op de overeenkomst bevestigde datum, of indien dat later is op de datum, waarop de koper de verkoper in het bezit heeft gesteld van door hem te verstrekken inlichtingen, tekeningen, modellen, films, materialen of hulpmiddelen, die de verkoper nodig heeft om met de uitvoering van de overeenkomst te kunnen beginnen.
 2. Zodra de verkoper weet of verwacht dat de zaken niet op tijd geleverd zullen kunnen worden, zal hij de koper daarvan onverwijld verwittigen. Indien partijen er niet in slagen de gevolgen van deze vertraging in onderlinge overeenstemming te regelen, zal op een daaruit voortvloeiend geschil de regeling van het Nederlands recht toepasselijk zijn. De verkoper is aansprakelijk voor eventuele schade, die de koper lijdt door de vertraging alsmede door te late aanmelding van (waarschijnlijke) vertraging.
 3. Indien de zaken geheel of gedeeltelijk niet op het overeengekomen tijdstip worden geleverd, en partijen geen overeenstemming kunnen bereiken omtrent een verlenging van de leveringstermijn en een vergoeding van de vertragingsschade, is de koper bevoegd na een ingebrekestelling met een termijn van twee weken na een schriftelijke verklaring de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Deze ontbinding strekt zich niet alleen uit tot de zaken, die nog niet geleverd zijn maar ook tot de zaken, die op grond van dezelfde koopovereenkomst reeds geleverd waren, indien deze zaken niet meer doeltreffend gebruikt kunnen worden ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken. De koper heeft niet het recht om de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen, indien de verkoper kan aantonen. dat zijn belangen bij ontbinding van de koop meer geschaad worden dan de belangen van de koper bij vertraagde uitvoering.
 4. Bij ontbinding van de koopovereenkomst is de koper bevoegd aan de verkoper voor diens rekening en risico de zaken terug te zenden, die op grond van dezelfde koopovereenkomst reeds geleverd waren maar niet meer doeltreffend gebruikt kunnen worden en van de verkoper de betalingen. die hij voor deze zaken mocht hebben gedaan, terug te vorderen.
 5. Bij ontbinding van de koopovereenkomst is de verkoper verplicht, aan de koper, behalve de in lid 3 bedoelde schade, ook alle verdere schade, die de koper mocht lijden o.a. door een dekkingskoop en door winstderving, te vergoeden.

Artikel 11 Montage

 1. Indien blijkens de overeenkomst de zaken door de verkoper op de door de koper aangewezen plaats of plaatsen moeten worden gemonteerd zal de verkoper ten tijde van de aflevering zorg dragen voor het ter beschikking stellen van voldoende deskundig personeel. De koper zal zorgen of doen zorgen voor zodanige faciliteiten voor dit personeel als redelijkerwijze door de verkoper daarvoor kunnen worden verlangd.
 2. Eventuele rechten uit hoofde van de auteurswet c.q. de Benelux Tekeningen en Modellenwet komen toe aan de koper.
 3. In het in lid 1 bedoelde geval zal na montage in aanwezigheid van koper en van verkoper resp. hun vertegenwoordigers een beproeving plaatsvinden. De verkoper verbindt zich deskundig personeel ter beschikking te blijven stellen totdat de beproeving tot een voor beide partijen bevredigend resultaat heeft geleid.
 4. Na de montage zal de verkoper aan de koper gedurende minimaal 2 weken, of gedurende een overeengekomen periode instructiepersoneel ter beschikking stellen om het personeel van de koper te instrueren omtrent het gebruik, het onderhoud en de reparatie van de geleverde zaken.
 5. Het in het vorige lid bepaalde is eveneens van toepassing op andere zaken, die niet gemonteerd behoeven te worden, maar waaromtrent wel instructie vereist is.
 6. Het in de beide vorige leden bepaalde is niet van toepassing op zaken waarvan het gebruik, het
  onderhoud en de reparatie aan de koper bekend zijn of geacht moeten worden bekend te zijn.

Artikel 12 Beproeving en afkeuring

 1. Voorzover niet reeds tijdens of na de vervaardiging ingevolge artikel 4 of na de montage ingevolge artikel 11 een voldoende beproeving heeft plaatsgevonden, is de koper verplicht om zaken, waarvan de technische aard een beproeving wenselijk of noodzakelijk maakt, binnen één week na aflevering te beproeven of te doen beproeven. De koper is verplicht de verkoper in de gelegenheid te stellen bij deze beproeving aanwezig te zijn.
 2. Indien bij de beproeving gebreken blijken, is de verkoper verplicht deze zo spoedig mogelijk te doen herstellen.
 3. Indien een herstel van de gebreken niet mogelijk is, of gelet op de daaraan te besteden tijd en kosten niet verantwoord is, is de koper bevoegd de zaken af te keuren.
 4. Het in de vorige leden bepaalde is van overeenkomstige toepassing op zaken, die niet beproefd behoeven te worden, doch waarvan bij aflevering blijkt, dat deze geheel of ten dele niet in
  overeenstemming zijn met de bepalingen en specificaties van de overeenkomst.
 5. De koper verwittigt de verkoper onmiddellijk van de afkeuring. Indien partijen vervolgens geen overeenstemming bereiken omtrent de levering van vervangende zaken is de koper bevoegd de koopovereenkomst na een ingebrekestelling met een termijn van twee weken zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. Het in artikel 10 leden 3, 4 en 5 bepaalde is op deze  ontbinding van overeenkomstige toepassing.
 6. De koper is verplicht na ontbinding de reeds geleverde zaken zo spoedig mogelijk voor rekening en risico van de verkoper terug te zenden naar de door de verkoper op te geven plaats. Door deze teruglevering gaat de eigendom van reeds geleverde zaken weer op de verkoper over.
 7. De verkoper is verplicht na ontbinding de reeds betaalde bedragen van de koopsom onmiddellijk aan de koper terug te betalen.

Artikel 13 Garantie

 1. De verkoper is aansprakelijk voor schade aan en door de zaken, tenzij de schade een gevolg is van een door de koper gemaakte ontwerpfout of van een door de koper bij het gebruik en de bediening gemaakte fout.
 2. Ter voldoening aan zijn aansprakelijkheidsverplichtingen is de verkoper verplicht de zaken of de gebrekkige onderdelen ervan binnen een redelijke termijn kosteloos te herstellen of door nieuwe te vervangen. Voor verdere schade blijft de koper aansprakelijk.

Artikel 14 Schade of verlies door of tijdens vervoer door

De verkoper zal de zaken die beschadigd of verloren zijn gegaan tijdens het vervoer, kosteloos herstellen of vervangen, mits de koper daarvan schriftelijke bericht zendt aan de verkoper binnen een zodanige termijn, dat de verkoper in staat gesteld wordt te voldoen aan de desbetreffende transportvoorwaarden van de vervoerder, of als de verkoper niet zijn eigen vervoersmiddelen aflevert, binnen een redelijke termijn.

Artikel 15 Prijs en betaling

 1. De koopprijs omvat, tenzij het tegendeel is overeengekomen, de prijs voor de zaken, de kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door de koper aangewezen en voorts de eventuele kosten van montage en instructie, als hiervoor in artikel 11 bepaald.
 2. Indien de verkoper aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan kan de verkoper de overeengekomen koopprijs aan de koper factureren, waarna betaling aan de verkoper zal geschieden binnen een termijn van 60 (zestig) dagen.
 3. De koper is bevoegd op de door hem verschuldigde koopsom in mindering te brengen het verschil tussen de door de koper extra verschuldigde bedragen op grond van het bepaalde in artikel 2 en artikel 7 enerzijds en de door de verkoper verschuldigde bedragen op grond van het bepaalde in de artikelen 9, 10, 12, 13 en 14 anderzijds.
 4. De koper is verplicht de overeengekomen prijs, vermeerderd en verminderd ingevolge het in de beide vorige leden bepaalde aan de verkoper te betalen op het tijdstip of de tijdstippen. die in de
  overeenkomst zijn vastgelegd.
 5. De koper, die gebruik maakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld in artikel 7, blijft verplicht tot
  betaling van de koopsom op het in de overeenkomst vermelde tijdstip(pen).

Artikel 16 Facturering

 1. De door de verkoper aan de koper ter verzenden facturen dienen te voldoen aan de eisen, gesteld bij of krachtens de Wet op de Omzetbelasting 1968 en de Invorderingswet 1990.
 2. Facturen van de verkoper moeten worden ingediend met vermelding van het door de koper aangegeven project-/order- of contractnummer alsmede de datum van de opdracht. De factuur dient ingediend te worden bij de vestiging van de koper aan het door de koper bepaalde adres, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Facturen dienen vergezeld te gaan van door gemachtigde van de koper voor akkoord getekende ontvangstbonnen, respectievelijk mandagstaten.
 4. Facturen die niet aan de in de voorgaande leden van dit artikel gestelde eisen voldoen, worden zonder in behandeling te worden genomen geretourneerd en niet betaald.

Artikel 17 Wettelijke vereisten

 1. De verkoper waarborgt, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de zaken. die op grond van de overeenkomst geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle terzake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege terzake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.
 2. Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van de zaken.

Artikel 18 Inbreuken op octrooien

 1. De verkoper zal de koper vrijwaren tegen aanspraken van derden wegens door derden gepretendeerde inbreuken op hun toekomende octrooien of modellen bij de vervaardiging, de reparatie of het gebruik van de geleverde zaken.
 2. Indien op het ontwerp voor de geleverde zaken enig, octrooi of licentie ten name van de verkoper rust, wordt de koper, die tot reparatie overgaat of doet overgaan, niet geacht enige inbreuk te
  plegen op dit octrooi of licentie.
 3. Indien op het ontwerp voor de geleverde zaken enig, octrooi of licentie ten name van de koper rust, is het bepaalde in artikel 9 lid 5 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 19 Ontbinding

 1.  Onverminderd het bepaalde in de artikel 10, 12, 13, 14 en 17 wordt de koopovereenkomst ontbonden door een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de verkoper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins, de beschikkingsbevoegdheid en/of zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Artikel 10 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 20 Schadevergoeding

 1. De verkoper zal de koper volledig schadeloos stellen voor alle schade aan zaken of personen, die voor de koper, zijn personeel of voor zijn afnemers mochten ontstaan uit of tengevolge van handelingen, voor zover deze zijn te beschouwen als een vorm van wanprestatie of van onrechtmatige daad van de verkoper, diens personeel of van andere personen, door de verkoper bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken. Hieronder is mede begrepen de schade, die mocht ontstaan door de aanwezigheid, het gebruiken of het aan- of afvoeren van eigendommen van de verkoper, diens personeel of van andere personen, door de verkoper bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken.
 2. De verkoper zal de koper geheel vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade als in het eerste lid bedoeld. Indien door een derde een vordering te dezer zake tegen de koper worden ingesteld, zal de koper de verkoper daarvan onverwijld in kennis stellen onder toezending van de nodige gegevens. Voor het overige zal de koper zich van elke handeling te dezer zake onthouden, tenzij de verkoper hem daartoe toestemming geeft of de verkoper in gebreke blijft de vordering van de derde af te weren.

Artikel 21 Geheimhouding

De verkoper is zowel ten tijde van het bestaan als na afloop van deze overeenkomst verplicht tot geheimhouding van alle gegevens waarvan hem geheimhouding is opgelegd of waarvan hij redelijkerwijs kan begrijpen dat geheimhouding vereist is.

Artikel 22 Toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht.

Artikel 23 Bevoegde rechter

Alle geschillen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, zullen worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar de koper is gevestigd.